Pharmacie Legault


Pharmacie Legault
10, rue Du Prefet Bonnefoy
53000, LAVAL
Tel: 02 43 53 71 15

Horraires :
lundi : 09h00 - 12h30 : 14h00 - 19h30
mardi : 09h00 - 12h30 : 14h00 - 19h30
mercredi : 09h00 - 12h30 : 14h00 - 19h30
jeudi : 09h00 - 12h30 : 14h00 - 19h30
vendredi : 09h00 - 12h30 : 14h00 - 19h30
samedi : 09h00 - 12h30